Selecteer een pagina

Projecten

Het practoraat internationalisering initieert eigen projecten en ondersteunt en adviseert bestaande initiatieven op het grebied van internationalisering in het MBO.

Een online en internationaal samenwerkingsproject ontwikkelen en uitvoeren: hoe gaat dat?

MBO College voor Gezondheidszorg, ROC van Twente

We gaan aan de slag met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een online samenwerkingsproject tussen studenten van onze zorgopleiding en studenten van één of twee zorgopleidingen in het buitenland.

Dat doen we in een professionele leergemeenschap met docenten, functionarissen internationalisering, een beleidsadviseur en onderwijskundige.

De bedoeling is om deze leergemeenschap te voeden met informatie en kennis en ervaringen met elkaar te delen om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkeling en uitvoering van het project.

We willen in ons onderzoek vooral aandacht geven aan het proces dat dan op gang komt, welke belemmeringen, inspiratie en ondersteuning de deelnemers tegenkomen, welke vaardigheden, kennis en houding ze inzetten en nodig lijken te hebben, etc.

Tweetalige opleiding starten

MBO College voor Commercie en Ondernemen, ROC van Twente 

De opleiding marketing en communicatie (Hengelo) wil per schooljaar 2021-2022 een tweetalige (TTO) variant aanbieden.

Bij TTO wordt meteen gedacht aan een extra taal. Dat is deels waar. Maar TTO betreft meer dan simpelweg het onderwijs tweetalig aan te bieden (Engels, Duits, etc). Het is een internationaal georiënteerde opleiding. En daar ligt voor ons de uitdaging.

De omzetting van de reguliere opleiding naar TTO biedt dus veel mooie kansen om dit proces te volgen en mede vorm te geven.

Samenwerking studenten OnderwijsAssistent en inburgeraars

MBO College voor Sport, Onderwijs en Cultuur, ROC van Twente 

Een samenwerkingsproject met inburgering (waarschijnlijk alfa), waarbij studenten van onderwijsassistent (OA) en studenten van inburgering aan elkaar gekoppeld worden.

Eerste stap is de opdracht die studenten van OA die de hbo keuzedeel volgen, gaan maken: onderzoeken hoe cultureel divers de samenstelling van hun stageschool/ stageklas is.

Volgende stap is: geïnteresseerde studenten worden voor een periode van ca 10 weken gekoppeld aan studenten die NT2 waarbij dit meerwaarde op kan leveren voor beide doelgroepen.

Onderzoek zal liggen op het gebied wat een samenwerking rondom participatie in de Nederlandse samenleving (is het idee; van de dame van inburgering) met een student met een andere culturele achtergrond oplevert.

Veronderstellingen toetsen

MBO College voor Bouw, Infra en Interieur, ROC van Twente 

Rondom de internationale en cultureel diverse samenstelling (evenals andere internationale dimensies) van de arbeidsmarkt van de uitvoerende bouw, leven bepaalde beelden. Er wordt gesproken over een toestroom van niet Nederlands-sprekenden arbeiders uit andere EU-landen en dat dat leidt tot culturele diversiteit op de bouwplaats, met allerlei gevolgen. Het lijken vooralsnog veelal veronderstellingen te zijn.

Er zal bij verschillende partijen (werkveld, studenten, docenten) worden onderzocht hoe internationaal en cultureel divers het werkveld is, en welke beelden hierover leven. Deze informatie zal vervolgens aan het team worden gepresenteerd, als een spiegel en om te komen tot een gesprek over wat je in het onderwijs zou kunnen en willen doen om deze meer geïnternationaliseerd te maken (of niet).

(Internationale) beroeps-autenthieke situaties

MBO College voor Technologie en Engineering, ROC Mondriaan 

Bij de opleidingen van de school voor technologie en engineering wordt er hard gewerkt aan een nieuwe curriculum. Hoe mooi is het om op zo’n moment aan te mogen sluiten als practor internationalisering om aan de hand van een van deze opdrachten de internationale en interculturele dimensies te herkennen en erkennen en samen met docenten te onderzoeken hoe die een plek kunnen krijgen in het onderwijs. Op dit moment gaan we de gesprekken aan om te kijken of we dit kunnen gaan realiseren en zo ja, hoe?

Geïnternationaliseerde onderwijssetting

MBO College voor ICT

Wat vraagt een geïnternationaliseerde onderwijssetting van de betrokken partijen?

Bij de school voor ICT leeft de vraag wat het internationaliseren van je opleiding en school eigenlijk allemaal vraagt van betrokken personen en organisatie. Deze vraag kent veel facetten en op dit moment wordt geëxploreerd waar het practoraat aan kan bijdragen en wat daarbij de belangrijkste vragen zijn.

Samenwerking

Het Practoraat Internationalisering is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan.
ROC van Twente en ROC Mondriaan vinden het belangrijk alle studenten te bereiken met internationalisering.
Vanuit die gedachte zijn ze in 2018 samen het practoraat internationalisering gestart.

Wij werken samen met

Practoraat Burgerschap

ROC van Twente